Month: December 2021

Học Lập Trình C - Tệp Tiêu Đề (Header Files)

C – Tệp Tiêu Đề (Header Files)

Tệp tiêu đề (Header file) là file có phần mở rộng .h chứa khai báo hàm và định nghĩa macro của C được chia sẻ giữa một số tệp nguồn (source file). Có hai loại file header: một loại do người lập trình viết và một loại thuộc về trình biên dịch (compiler).

C – Ép Kiểu (Type Casting)

Việc chuyển đổi một kiểu dữ liệu (data type) này thành một kiểu dữ liệu khác được gọi là ép kiểu (type casting) hoặc chuyển đổi kiểu (type-conversion). Ví dụ trong lập trình C, nếu bạn muốn lưu trữ một giá trị kiểu ‘long’ vào một số nguyên (integer) đơn giản thì bạn có thể ép kiểu ‘long’ thành ‘int’.

Icons made by Freepik from www.flaticon.com