C – Xử Lý Lỗi (Error Handling)

Học lập trình C với các khái niệm cơ bản về xử lý lỗi (Error Handling) như errno, perror(), strerror(), exit() và kiểm tra điều kiện xảy ra lỗi