Month: October 2021

Writing Reusable Drivers (Phần 2)

Gần như mọi hệ thống nhúng đều sử dụng một timer tích hợp để tính thời gian. Một timer thường sẽ chạy ở một hoặc mười mili giây (ms) và phối hợp với một scheduler để chạy hệ thống. Mỗi vi điều khiển (microcontroller) sẽ có các khả năng hơi khác nhau một chút vì nó liên quan đến timer peripheral, nhưng có một số điểm chung giữa tất cả microcontroller. Để xác định các khả năng của timer và xây dựng cơ sở hạ tầng cần thiết để tạo một timer driver mà có thể được tái sử dụng và tuân theo phương pháp ánh xạ bộ nhớ mảng con trỏ (pointer array memory-mapping methodology), thì có một số bước mà developer cần phải theo:

Icons made by Freepik from www.flaticon.com