Học Lập Trình C - Bộ Tiền Xử Lý (Preprocessors)

C – Bộ Tiền Xử Lý (Preprocessors)

Bộ tiền xử lý C chỉ là một công cụ thay thế văn bản (text) và nó hướng dẫn compiler thực hiện xử lý cần thiết trước khi biên dịch thực sự.