Hàm (Function)

Typedef cho Con Trỏ Hàm

Chúng ta có thể sử dụng typedef để đơn giản hóa việc sử dụng con trỏ hàm (function pointer). Hãy tưởng tượng chúng ta có một số hàm, tất cả đều có cùng một chữ ký (signature), sử dụng đối số (argument) của chúng để in (print) ra một thứ gì đó theo những cách khác nhau:

Cấu trúc chương trình (Phần 1)

Có rất nhiều khó khăn mà người lập trình sẽ gặp phải khi thiết kế một chương trình hệ thống nhúng. Thông thường, trước khi bắt tay vào việc viết mã nguồn, điều đầu tiên phải làm là xem xét thiết kế cấu trúc của chương trình, đặc biệt là với các hệ thống lớn, có nhiều chức năng.

Icons made by Freepik from www.flaticon.com