Preprocessor Directive

Học Lập Trình C - Tệp Tiêu Đề (Header Files)

C – Tệp Tiêu Đề (Header Files)

Tệp tiêu đề (Header file) là file có phần mở rộng .h chứa khai báo hàm và định nghĩa macro của C được chia sẻ giữa một số tệp nguồn (source file). Có hai loại file header: một loại do người lập trình viết và một loại thuộc về trình biên dịch (compiler).

Cấu trúc chương trình (Phần 2)

(Phần 1) , (Phần 2) Nội dung 1. Vai trò của hàm (function) 2. Sử dụng lưu đồ để thiết kế cấu trúc chương trình 3. Mã giả (pseudo code) 4. Chia chương trình thành các module 5. Quá trình biên dịch chương trình 6. Chỉ dẫn tiền biên dịch Chỉ dẫn #include Chỉ dẫn …

Cấu trúc chương trình (Phần 2) Read More »

Khái niệm lập trình Portable Firmware (Phần 2)

3. Sự Module hóa Nhiều lần trong vài năm qua, tôi từng làm việc với một khách hàng mà nguyên cả ứng dụng của họ, hơn 50,000 dòng code, chỉ để trong một module là main.c. Nỗ lực bảo trì phần mềm hoặc tái sử dụng các đoạn code nhanh chóng trở thành một cơn …

Khái niệm lập trình Portable Firmware (Phần 2) Read More »

Icons made by Freepik from www.flaticon.com