typedef

Học Lập Trình C - Typedef

C – Typedef

t từ khóa gọi là typedef, bạn có thể sử dụng từ khóa này để đặt tên kiểu (type) mới của riêng bạn, tùy theo nhu cầu. Sau đây là một ví dụ để định nghĩa một cụm từ BYTE để khai báo những số có một byte.

Typedef cho Con Trỏ Hàm

Chúng ta có thể sử dụng typedef để đơn giản hóa việc sử dụng con trỏ hàm (function pointer). Hãy tưởng tượng chúng ta có một số hàm, tất cả đều có cùng một chữ ký (signature), sử dụng đối số (argument) của chúng để in (print) ra một thứ gì đó theo những cách khác nhau:

Icons made by Freepik from www.flaticon.com