Process vs Thread: Có gì khác nhau?

Process và Thread có những điểm gì khác nhau?