Cơ bản về Lập Trình C cho Hệ thống Nhúng (Phần 1)

Giới thiệu kĩ thuật lập trình C cho hệ thống nhúng, cách khai báo biến, các lệnh điều kiện rẽ nhánh, vòng lặp