Template là gì

Trong phát triển theme (chủ đề) WordPress, một template (mẫu) xác định một phần của page (trang) web được tạo bởi theme WordPress.

Ví dụ: header.php là một template mặc định được sử dụng trong hầu hết các theme WordPress. Nó xác định khu vực header (tiêu đề) của các website do WordPress tạo ra. File header thường sẽ được load lên mọi page của website WordPress của bạn. Nó cho phép các thay đổi header được thực hiện chỉ trên một file duy nhất, và sẽ áp dụng trên toàn bộ trang website.

Hầu hết các theme WordPress có một số template mặc định với code để tạo output HTML cho các section cụ thể của một website.

  • Main – index.php. Hiển thị main page của một website.
  • Header – header.php. Hiển thị phần header.
  • Sidebar – sidebar.php. Tạo HTML output cho phần sidebar.
  • Footer – footer.php. Hiển thị phần footer.
  • Theme Functions – functions.php. Chứa đựng code và function để dùng trong một theme.
  • Single Post – single.php. Hiển thị single post page.
  • Comments – comments.php. Hiển thị những bình luận.

Templates có thể được gộp vào nhau. Ví dụ, trong single.php có thể bao gồm header, footer, sidebar, và nội dung template. WordPress cho phép người dùng thêm bao nhiêu tuỳ thích. Một vài themes sẽ cho phép tùy chỉnh vòng lặp và sidebar.

WordPress cũng có phân cấp templates. Nếu một theme không có single.php vì một lý do nào đó, thì WordPess sẽ tự động quay trở lại template mặc định như index.php.

Ngoài những templates này, mỗi WordPress theme phải có một file định nghĩ kiểu là style.css.

Additional Reading

Icons made by Freepik from www.flaticon.com