WordPress

Cách hiển thị đoạn code trong WordPress

Sử dụng PrettyPrint Github URL: https://github.com/googlearchive/code-prettify VD1: // your code here VD2: // your code here VD3: VD4: // This is line 4. foo(); bar(); baz(); boo(); VD5: // This is line 4. foo(); bar(); baz(); boo(); VD6: Book title : C Programming Book author : Nuha Ali Book subject : C Programming Tutorial Book …

Cách hiển thị đoạn code trong WordPress Read More »

Template là gì

Trong phát triển theme (chủ đề) WordPress, một template (mẫu) xác định một phần của page (trang) web được tạo bởi theme WordPress.

Icons made by Freepik from www.flaticon.com