Lập trình Reusable Firmware

Reusable Firmware Development

Reusable Firmware Development: A Practical Approach to APIs, HALs and Drivers by Jacob Beningo (Apress, 2017)

Nội dung

Chương 1: Khái niệm lập trình Portable Firmware

Chương 2: Nguyên lý cơ bản API và HAL

Chương 3: Device Driver Fundamentals in C

Chương 4: Writing Reusable Drivers

Chương 5: Tạo hồ sơ Firmware bằng Doxygen

Chương 6: Quy trình Thiết kế HAL

Chương 7: Thiết kế HAL cho GPIO

Chương 8: Thiết kế HAL cho SPI

Chương 9: Thiết kế HAL cho EEPROM và Memory Device

Chương 10: Thiết kế API cho Ứng dụng Nhúng

Chương 11: Kiểm tra khả năng Port của Phần mềm Nhúng

Chương 12: Phương pháp Tiếp cận Thực tế để Tái sử dụng Code

Icons made by Freepik from www.flaticon.com