Các chế độ boot của BeagleBone Black

BeageBone Black có 4 chế độ boot (boot mode)

  • eMMC Boot : đây là boot mode mặc định và có tốc độ boot nhanh nhất. Nó cho phép board của bạn khi mới mua về có khả năng boot mà không cần mua thêm microSD card hoặc microSD card writer.
  • SD Boot : mode này sẽ boot từ khi cắm thẻ nhớ microSD, nó còn có thể sử dụng để ghi đè lên bộ nhớ eMMC và program bộ nhớ eMMC khi sử dụng trong quy trình công nghiệp hoặc cập nhật.
  • Serial Boot : mode này sẽ sử dụng serial port để cho phép download phần mềm trực tiếp. Cần một dây chuyển đổi USB sang serial để sử dụng port này.
  • USB Boot : mode này hỗ trợ boot thông qua USB port.

Phần mềm hỗ trợ các chế độ từ boot USB và từ serial port không được hỗ trợ sẵn bởi beaglebone.org. Bạn cần liên lạc hãng TI (https://www.ti.com/) để hỗ trợ tính năng này.

Có một nút (switch) dùng để chuyển giữa các mode.

  • Nhấn giữ nút BOOT trong khi tháo và cấp nguồn lại mà không cắm thẻ microSD sẽ bắt buộc chọn nguồn boot từ USB port, và nếu không tìm thấy gì ở USB client port, nó sẽ đi qua serial port để download.
  • Khi không nhấn giữ nút, board sẽ boot cố boot từ eMMC. Nếu bộ nhớ eMMC rỗng, thì nó sẽ thử boot từ khe microSD, tiếp theo là serial port, và sau đó là USB port.
  • Nếu nhấn giữ nút boot trong khi tháo và cấp nguồn lại, và có gắn thẻ microSD với một bootable image, thì board sẽ boot từ thẻ microSD.

Chú ý: nhấn nút RESET trên board sẽ KHÔNG thay đổi boot mode. Bạn PHẢI tháo và cấp nguồn lại để đổi boot mode. Các chân boot (boot pin) được lấy mẫu trong quá trình khởi động lại nguồn từ PMIC sang processor. Nút reset trên board chỉ là một warm reset và không bắt buộc boot mode thay đổi được.

Icons made by Freepik from www.flaticon.com