Học Lập trình C

Học Lập Trình C - Con trỏ -Pointer

C – Con Trỏ (Pointer)

Trong lập trình C, con trỏ (pointer) là một chủ đề quan trọng và thú vị. Vài tác vụ chương trình C được thực hiện dễ dàng hơn bằng con trỏ, như là cấp phát bộ nhớ động (dynamic memory allocation). Cấp phát bộ nhớ động không thể thực hiện được nếu không sử dụng con trỏ. Do đó để trở thành một lập trình viên C giỏi, cần phải tìm hiểu về con trỏ. Hãy bắt đầu bằng những bước đơn giản trước.

Học Lập Trình C - Typedef

C – Typedef

t từ khóa gọi là typedef, bạn có thể sử dụng từ khóa này để đặt tên kiểu (type) mới của riêng bạn, tùy theo nhu cầu. Sau đây là một ví dụ để định nghĩa một cụm từ BYTE để khai báo những số có một byte.

Học Lập Trình C - Input & Output

C – Input & Output

Khi nói về Đầu Vào (Input), nó có nghĩa là cung cấp dữ liệu vào một chương trình. Input có thể được đưa vào dưới dạng tệp (file) hoặc từ dòng lệnh (command line). Lập trình C cung cấp sẵn một tập các hàm để đọc input và đưa cho chương trình theo yêu cầu.

Học Lập Trình C - Tệp Tiêu Đề (Header Files)

C – Tệp Tiêu Đề (Header Files)

Tệp tiêu đề (Header file) là file có phần mở rộng .h chứa khai báo hàm và định nghĩa macro của C được chia sẻ giữa một số tệp nguồn (source file). Có hai loại file header: một loại do người lập trình viết và một loại thuộc về trình biên dịch (compiler).

C – Ép Kiểu (Type Casting)

Việc chuyển đổi một kiểu dữ liệu (data type) này thành một kiểu dữ liệu khác được gọi là ép kiểu (type casting) hoặc chuyển đổi kiểu (type-conversion). Ví dụ trong lập trình C, nếu bạn muốn lưu trữ một giá trị kiểu ‘long’ vào một số nguyên (integer) đơn giản thì bạn có thể ép kiểu ‘long’ thành ‘int’.

Icons made by Freepik from www.flaticon.com