Tài Liệu

Tài liệu học lập trình nhúng

Dành cho Sinh viên

Lập trình C

The Clockwise/Spiral Rule By David Anderson

           +-------+
           | +-+  |
           | ^ |  |
        char *str[10];
         ^  ^  |  |
         |  +---+  |
         +-----------+

Learning C Language eBook (PDF)

Con trỏ (Pointer)

Cấu trúc dữ liệu & Giải thuật : (Linked List, Stack, Queue, …)

Tài liệu của Texas Instrument (TI)

Thời sinh viên mình bắt đầu học lập trình nhúng bằng cách thực hành trên 2 vi điều khiển MSP430 và Tiva C Series. 2 con này do hãng Texas Instrument (TI) thiết kế và được dùng nhiều cho việc dạy học ở các trường đại học hoặc các khóa online lúc bấy giờ nên cũng khá nổi tiếng trên thế giới kể cả ở Việt Nam. Dưới đây là 2 cuốn Workshop sử dụng MSP430 và Tiva C Series để làm quen với lập trình nhúng cơ bản như GPIO, UART, ROM, v.v… Trong sách có hướng dẫn từng bước từ việc mua thiết bị thực hành đến cách cài đặt môi trường lập trình như CCS Studio IDE, driverlib, example code. Bạn có thể download trực tiếp từ website TI hoặc tại link backup bên dưới

Getting Started with the MSP430G2553 LaunchPad

MSP430G2553 LaunchPad

Tiva C Series TM4C123 LaunchPad Workshop

Tiva C Series TM4C123 LaunchPad

TI Tiva ARM Book

TM4C123GH6PM Microcontroller Data Sheet – spms376e.pdf

TivaWare™ Peripheral Driver Library for C Series User’s Guide (Rev. E) spmu298e.pdf

TivaWare™ Sensor Library for C Series User’s Guide (Rev. E) spmu371e.pdf

Software Library for Tiva C Series – Download SW-TM4C on github.com

MSP430FR (FR5529 / FR5969 / FR4133) Design Workshop

Quyển này mình chưa đọc. MSP430FR là dòng chip MSP430 với ưu điểm là công nghệ FRAM thay thế cho Flash. FRAM là bộ nhớ lưu trữ data kể cả khi mất điện (non-volatile memory storage), tốc độ read/write nhanh hơn Flash và EEPROM, tiết kiệm năng lượng, kiểm tra mã lỗi, v.v (xem thêm ở page 1-21)

Download from Texas Instrument site:

MSP430FR55xx (FR5529 / FR5969 / FR4133) Design Workshop – MSP_Design_Workshop.pdf

Tiva C Series TM4C123G Launch Pad Evaluation Kit EK-TM4C123GXL – TM4C123G_LaunchPad_Workshop_Workbook.pdf

Getting Started – Online Video Course

Dành cho người đi làm

Tài liệu học Linux OS

Kernel Linux

Linux Device Drivedrs, 3rd Edition , Jonathan Corbet, Alessandro Rubini, Greg Kroah-Hartman – go to website

The Linux Kernel Module Programming Guide, Peter Jay Salzman – go to website

Linux Kernel Development, 3rd Edition, Robert Love – buy on Amazon

The Devicetree Specification – get pdf file on github , website

Bootlin training materials – go to website

https://bootlin.com/doc/training/linux-kernel/linux-kernel-slides.pdf

MCU

Reusable Firmware Development: A Practical Approach to APIs, HALs and Drivers by Jacob Beningo (Apress, 2017)

 • Buy this book from Apress
 • Download example codes in the book from github
 • Download e-book

Đọc loạt bài viết về Lập Trình Firmware Tái Sử Dụng

Tài liệu Internet of Thing (IoT)

MQTT

Getting Started: MQTT.org

MQTT Essentials: We wrote this series to bring anybody up to speed with MQTT without requiring to read the whole MQTT specification. It explains the core of MQTT concepts, its features and other essential information.HiveMQ

How MQTT Works -Beginners Guide: A quickstart with MQTT on Steve‘s internet guide.

Tài liệu AUTOSAR

AUTOSAR Tutorials: autosartutorials.com

For The Use Of The C Language In Vehicle Based Software : https://d1.amobbs.com/bbs_upload782111/files_8/ourdev_175288.pdf

Tìm Việc Làm

Câu hỏi phỏng vấn – https://talucgiahoang.com/cau-hoi-phong-van/

Icons made by Freepik from www.flaticon.com