FreeRTOS

FreeRTOS Mutex, Recursive Mutex

Mutex là binary semaphore mà có cơ chế kế thừa ưu tiên. Trong khi binary semaphore là lựa chọn tốt hơn để thực hiện đồng bộ hóa (giữa các task hoặc giữa các task và một interrupt), thì mutex là lựa chọn tốt hơn để thực hiện loại trừ lẫn nhau đơn giản, do đó MUTual EXclusion.

Icons made by Freepik from www.flaticon.com