C – Quản Lý Bộ Nhớ (Memory Management)

Chương này giải thích về quản lý bộ nhớ động (dynamic memory management) trong C. Ngôn ngữ C cung cấp một số hàm để cấp phát và quản lý bộ nhớ trong ,stdlib.h