Con Trỏ Hàm (Function Pointer)

Pointer và String

Chuỗi là thành phần phổ biến của nhiều ứng dụng và là một chủ đề phức tạp. Trong chương này, chúng ta sẽ khám phá các cách khai báo và khởi tạo chuỗi khác nhau. Chúng ta sẽ xem xét việc sử dụng literal pool trong các ứng dụng C và tác động của chúng. Ngoài ra, chúng ta sẽ xem xét các thao tác chuỗi (string operation) phổ biến, chẳng hạn như so sánh (compare), sao chép (copy) và nối (concatenate) chuỗi.

Pointer và Function

Con trỏ (pointer) trang bị một khả năng quan trọng cho hàm (function). Nó cho phép dữ liệu (data) được truyền (pass) vào và sửa đổi (modify) bằng hàm. Dữ liệu phức tạp cũng có thể được truyền và trả về từ hàm dưới dạng một con trỏ tới cấu trúc (a pointer to a …

Pointer và Function Read More »

Icons made by Freepik from www.flaticon.com