Lập Trình C - File I/O

C – Xuất/Nhập File (File I/O)

Xuất Nhập File là một chủ đề không thể thiếu khi học lập trình C. Chương này trình bày cách để lập trình viên C tạo, mở, đóng file văn bản hoặc file nhị phân để lưu trữ dữ liệu của họ.