Học Lập Trình C - Tệp Tiêu Đề (Header Files)

C – Tệp Tiêu Đề (Header Files)

Tệp tiêu đề (Header file) là file có phần mở rộng .h chứa khai báo hàm và định nghĩa macro của C được chia sẻ giữa một số tệp nguồn (source file). Có hai loại file header: một loại do người lập trình viết và một loại thuộc về trình biên dịch (compiler).