API

API and HAL Fundamentals (Phần 1)

“Software is a great combination between artistry and engineering.” —Bill Gates 1. The Wonderful World of HALs Có nhiều công cụ mà các nhà phát triển phần mềm nhúng có thể sử dụng để phát triển phần mềm một cách nhất quán, nhưng công cụ tốt nhất hiện nay có thể cải thiện khả năng …

API and HAL Fundamentals (Phần 1) Read More »

Khái niệm lập trình Portable Firmware (Phần 3)

10. Embedded-Software Architecture Trong những ngày đầu, lập trình firmware sử dụng các bộ vi điều khiển cực kỳ hạn chế về tài nguyên. Mỗi từng bit phải được tách ra khỏi không gian bộ nhớ code và data. Khả năng tái sử dụng phần mềm là một mối quan tâm nhỏ và các chương …

Khái niệm lập trình Portable Firmware (Phần 3) Read More »

Icons made by Freepik from www.flaticon.com