BeagleBone Black

Các chế độ boot của BeagleBone Black

BeageBone Black có 4 chế độ boot (boot mode) Phần mềm hỗ trợ các chế độ từ boot USB và từ serial port không được hỗ trợ sẵn bởi beaglebone.org. Bạn cần liên lạc hãng TI (https://www.ti.com/) để hỗ trợ tính năng này. Có một nút (switch) dùng để chuyển giữa các mode. Chú ý: …

Các chế độ boot của BeagleBone Black Read More »

Icons made by Freepik from www.flaticon.com