Template là gì

Trong phát triển theme (chủ đề) WordPress, một template (mẫu) xác định một phần của page (trang) web được tạo bởi theme WordPress.