Khái niệm lập trình Portable Firmware (Phần 3)

10. Embedded-Software Architecture Trong những ngày đầu, lập trình firmware sử dụng các bộ vi điều khiển cực kỳ hạn chế về tài nguyên. Mỗi từng bit phải được tách ra khỏi không gian bộ nhớ code và data. Khả năng tái sử dụng phần mềm là một mối quan tâm nhỏ và các chương …

Khái niệm lập trình Portable Firmware (Phần 3) Read More »