Cơ bản về Lập Trình C cho Hệ thống Nhúng (Phần 2)

Phần 2 bàn về cách sử dụng con trỏ (pointer), mảng (array), struct và union