Lập trình ESP32 với MQTT – Giới thiệu

Phần này giới thiệu về MQTT và cách sử dụng MQTT với ESP32.