INTEGRITY RTOS là gì?

INTEGRITY là một hệ điều hành thời gian thực (Real-time Operating System hay RTOS) do Green Hills Software sản xuất, dành cho các thiết bị nhúng. Các tính năng có thể mở rộng của nó khiến khả năng ứng dụng rất đa dạng.