Device Driver Fundamentals in C (Phần 2)

Có nhiều cách để develop low-level driver cho microcontroller. Hai mô hình chung mà chúng ta sẽ xem xét là blocking driver và non-blocking driver.