Bare Metal Programming

Lịch sử hình thành và vai trò của bare-metal khi phát triển hệ thống nhúng